Informácia pre našich klientov o nepriaznivej nákazovej situácii v besnote v Poľskej republike.

Besnota je vírusové choroba všetkých teplokrvných živočíchov. Besnota je zoonóza (choroba prenosná na človeka). Choroba postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Besnota sa pri typickom priebehu choroby manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou (strach z vody), čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení sa klinických príznakov je vždy smrťou končiaca choroba.
Slovenská republika bola v júni 2009 na zasadaní SCOFCAH v Bruseli deklarovaná za krajinu bez výskytu besnoty, nakoľko splnila a dodržiava požiadavky vo všetkých piatich bodoch na vyhlásenie za krajinu podľa článku 8.10.2 Kódexu zdravia suchozemských zvierat.

V Poľskej republike v bezprostrednej blízkosti hraníc so Slovenskou republikou na území Malopoľského vojvodstva bol zaznamenaný od septembra 2010 zvýšený výskyt prípadov besnoty u divo žijúcich aj domácich zvierat (líška, kuna, jazvec, pes, mačka, kôň, hovädzí dobytok, ovca).

V septembri 2010 bolo diagnostikovaných 23 nových prípadov, v októbri 2010 29 nových prípadov, v novembri 2010 41 nových prípadov, v decembri 2010 20 nových prípadov. Prípad besnoty u líšky v obci Muszyna sa nachádza cca 3 km od hranice s okresom Stará Ľubovňa a cca 7 km s okresom Bardejov. Ďalšie prípady sa vyskytli cca 16 km od hranice s okresom Kežmarok a cca 30 km od hranice s okresom Tvrdošín. Riziko prenosu nákazy na slovenské územie je pomerne vysoké a preto je potrebné zabezpečiť opatreniami na zníženie rizika prenosu a rozšírenia besnoty na územie Slovenskej republiky.

Je potrebné zaslať na vyšetrenie podozrivé uhynuté zvieratá v prihraničnom pásme 15 km na území RVPS Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Poprad, Dolný Kubín (Tvrdošín a Námestovo) – informovať o ich výskyte príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy, pozor na možnosť nákazy človeka a nemanipulovať s uhynutým zvieraťom bez ochranných pomôcok.

Vzhľadom na nepriaznivú epizootologickú situáciu v Poľskej republike a na Ukrajine sa ŠVPS SR rozhodla pokračovať v orálnej vakcinácii líšok aj v priebehu rokov 2011 a 2012 v severnej a východnej časti Slovenskej republiky. Naďalej sa bude vo vzťahu k besnote postupovať v súlade so Zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, čiže naďalej sa bude dbať na preventívne opatrenia, monitoring a opatrenia pri dovoze zvierat so zreteľom na besnotu. Povinné očkovanie mäsožravých zvierat a postup poranení človeka zvieraťom

V zmysle č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti § 17 ods. 5) „Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb“.

V zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, povinná povedať svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka psa osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Dôvodom vyšetrenia zvieraťa, ktoré poranilo človeka, je možnosť prenosu besnoty. Besnota je nebezpečná choroba, prenosná na všetky teplokrvné stavovce vrátane človeka. Po prepuknutí príznakov má vždy smrteľný priebeh a je neliečiteľná..

Pri poranení človeka zvieraťom môžu nastať tieto situácie:

1. vlastník alebo držiteľ a zviera sú známe
a) zviera je vakcinované – vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia, počas tejto doby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi
b) zviera je nevakcinované – vlastník alebo držiteľ zabezpečí na vlastné náklady veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia počas tejto doby akúkoľvek zmenu zdravotného stavu zvieraťa je jeho držiteľ povinný okamžite hlásiť vyšetrujúcemu súkromnému veterinárnemu lekárovi, v prípade negatívneho klinického nálezu, zviera sa zavakcinuje na náklady vlastníka alebo držiteľa
2. vlastník alebo držiteľ nie je známy, zviera je známe – odchytené zviera sa izoluje, zabezpečí sa veterinárne vyšetrenie zvieraťa na 1., 5. a 14. deň od poranenia, v prípade akýchkoľvek podozrivých klinických príznakov a zmenách správania sa zviera usmrtí a bezodkladne zašle na laboratórne vyšetrenie. V prípade, že sa nezistí vlastník alebo držiteľ zvieraťa vyšetrenia sú hradené zo štátneho rozpočtu.
Vyšetrujúci veterinárny lekár podľa bodu 9 odsek 1) písm. c) Národného programu eradikácie besnoty v Slovenskej republike vystaví veterinárne osvedčenie o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera.

VETERINÁRNE OSVEDČENIE O VYŠETRENÍ ZDRAVOTNÉHO STAVU ZVIERAŤA, KTORÉ PORANILO ČLOVEKA IHNEĎ ODOVZDAŤ OŠETRUJÚCEMU LEKÁROVI PORANENEJ OSOBY!
V indikovanom prípade (klinické príznaky zhodné s príznakmi besnoty alebo usmrtené zviera) veterinárny lekár zašle vzorku celého malého zvieraťa, hlavu mäsožravca alebo malého prežúvavca na laboratórne vyšetrenie IFT. Biologický test (MIT) je indikovaný vždy pri vyšetrení vzorky zo zvieraťa, ktoré exponovalo človeka, ak výsledok IFT nie je pozitívny!
3. vlastník alebo držiteľ a zviera sú neznáme a teda zviera nie je možné vyšetriť
WHO klasifikácia kontaktov človeka so zvieraťom podozrivým z besnoty a pokyny pre preventívnu liečbu ľudí podľa závažnosti poranenia
Kategória kontaktu Typ kontaktu s voľne žijúcim alebo domácim zvieraťom, u ktorého je pravdepodobná alebo potvrdená besnota, alebo so zvieraťom, ktoré nemôže byť dané na veterinárne pozorovanie Odporúčaná liečba
I.
chytanie alebo kŕmenie zvieraťa človekom alebo obliznutie neporušenej kože človeka zvieraťom
žiadna, ak je k dispozícii spoľahlivá anamnéza.
II.
kontakt zubov zvieraťa s nekrytou kožou človeka, malé škrabance alebo odrenie kože človeka bez krvácania spôsobené zvieraťom, obliznutie alebo potriesnenie poranenej kože človeka slinami zvieraťa
Bezodkladná imunizácia
III.
hlboké pohryznutie alebo poškriabanie človeka zvieraťom, obliznutie alebo potriesnenie sliznice človeka slinami zvieraťa.
Bezodkladná imunizácia a podanie imunoglobulínov
Dovoz zvierat
Je potrebné zvýšiť opatrnosť pri dovoze zvierat z Poľskej republiky. Slovenská republika uplatňuje podmienky pre dovoz psov a mačiek v súlade s Nariadením (ES) č.998/2003. V neobchodnom aj obchodnom styku sú dovážané zvieratá sprevádzané zodpovedajúcim certifikátom. Dovoz psov, mačiek a fretiek z územia členských štátov EÚ na územie SR v neobchodnom styku je možný za nasledovných podmienok: musia byť nezameniteľne označené tetovaním, alebo mikročipom, musia byť sprevádzané pasom vydaným povereným veterinárnym lekárom, musia mať platnú vakcináciu, alebo revakcináciu proti besnote a musia byť ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom. Návrat zvierat na Slovensko po vycestovaní z tretích krajín je možný za podmienok ako je napísané vyššie, avšak vyžaduje sa odber krvi na dôkaz antirabických protilátok povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku sérologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Slovenska bez ďalších lehôt. Dovážané psy, mačky a fretky z členských krajín EÚ na územie Slovenska v obchodnom styku musia spĺňať požiadavky ako v neobchodnom styku a musia byť sprevádzané zdravotným certifikátom, ktorý je v súlade so vzorom podľa Prílohy E k Smernici 92/65/ES.
Dovážané psy, mačky a fretky na územie Slovenska z tretej krajiny , ktorá je na zozname v časti B alebo C prílohy č.2 k Nariadeniu č. 998/2003/ES musia byť nezameniteľne označené tetovaním, alebo mikročipom, musia byť sprevádzané pasom vydaným povereným veterinárnym lekárom, musia mať platnú vakcináciu, alebo revakcináciu proti besnote , musia byť ošetrené proti vonkajším a vnútorným parazitom a bol vykonaný odber krvi
povereným veterinárnym lekárom na dôkaz antirabických protilátok najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku sérologického testu je možné vstúpiť na územie Slovenska po uplynutí lehoty najmenej troch kalendárnych mesiacov od dátumu odberu krvi na vyšetrenie.

Veterinárna klinika TatryVet,
MVDr. Pavol Jurčo, 0905 740061