GDPR (informačné oznámenie)

INFORMÁCIA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Informácia“)

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“). Táto Informácia je určená Vám, ako dotknutej osobe, ktorá nám poskytne svoje osobné údaje k ich spracúvaniu a to v súlade so Zákonom a Nariadením.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: TatryVet, s.r.o., konateľ: MVDr. Pavol Jurčo, Sídlo: Kukučínova 498/19, Spišské Bystré 059 18, Prevádzka: referenčná klinika TatryVet, Uherova 4919/4, Poprad 058 01, IČO: 44 186 576
(ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Web: www.tatryvet.sk, Telefónne číslo: 052/38 111 84, E-mail: tatryvet@tatryvet.sk

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľom

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa

Pre účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 a 9 z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a na vedenie písomnej evidencie podľa § 13 ods. 1 písm. h) z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti poskytuje dotknutá fyzická osoba orgánom veterinárnej správy a súkromnému veterinárnemu lekárovi tieto osobné údaje: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresa držby zvieraťa, telefónne číslo

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:
– plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných veterinárnych činností a služieb (SVČ)
– §122 ods. 4 písm. a) z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (veterinárny lekársky predpis)
– §104 ods. 1 písm. b) z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (evidencia veterinárnych liekov)
– §9 ods. 2 písm. c) z.č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (evidencia SVČ)
– §13 ods. 1 písm. d) z.č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (vedenie záznamov o SVČ)
– plnenie ďalších povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov
– ochrana a výkon práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa
– vedenie archívu podľa príslušného zákona

Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované orgánov štátnej správy, orgánom veterinárnej správy, obciam, Komore veterinárnych lekárov SR a tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, alebo iným tretím stranám pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú prevádzkovanie informačných systémov (spoločnosť BISI plus, s.r.o., Bratislava).

Informácie ohľadom prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba spracúvania
Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní SVČ sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie tejto zmluvy. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:
– požadovať prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,
– na presnosť údajov a na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
– právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané; alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne,
– na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,
– na prenosnosť osobných údajov,
– podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov alebo sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Zákona a/alebo Nariadenia.
– na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: tatryvet@tatryvet.sk

Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

V Spišskom Bystrom
15.mája 2018
MVDr. Pavol Jurčo, TatryVet,s.r.o.

GDPR informačné oznámenie spoločnosti TatryVet, s.r.o.