Prezídium Komory veterinárnych lekárov SR po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(1) V záujme jednotnosti výkladu ustanovenia §19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
(2) Berúc do úvahy skutočnosť, že „trvalé označenie psa“ je jeho identifikácia implantáciou transpondéru,
(3) Berúc do úvahy skutočnosť, že na trhu je dostatočné množstvo transpondérov v cene, ktorá umožňuje dosiahnuť súkromnému veterinárnemu lekárovi pri dodržaní ceny za trvalé označenie psa vo výške maximálne 10,- € primeraný zisk,
(4) Berúc do úvahy skutočnosť, že na trhu sú dostupné aj transpondéry, ktorých cena neumožňuje dosiahnuť súkromnému veterinárnemu lekárovi pri dodržaní ceny za trvalé označenie psa vo výške maximálne 10,- € primeraný zisk a
(5) Berúc do úvahy skutočnosť, že vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť na svoje náklady jeho registráciu, nahlásiť pri zmene vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi a nahlásiť úhyn registrovaného psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára, vydáva toto usmernenie:

Maximálna cena 10,- € je za trvalé označenie psa vrátane transpondéra. Cena 10,- € je cena s DPH.
Súkromný veterinárny lekár je povinný mať v držbe transpondér, aby vedel zabezpečiť trvalé označenie psa v cene maximálne 10,- €.
Súkromný veterinárny lekár je oprávnený ponúknuť vlastníkovi psa na trvalé označenie psa použitie drahšieho transpondéra, pričom prekročenie maximálnej ceny 10,- € za trvalé označenie psa v tomto prípade môže byť iba so súhlasom vlastníka psa.

Súkromný veterinárny lekár je oprávnený účtovať samostatnú cenu za registráciu do centrálneho registra spoločenských zvierat.