Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvoval v roku 1999. Po skončení štúdia praxoval na veterinárnej poliklinike v Poprade. V roku 2009 založil vlastnú Veterinárnu kliniku TatryVet. Zo začiatku na nej pôsobil ako všeobecný veterinárny lekár pre malé zvieratá so zameraním na internú medicínu, bežnú chirurgiu a zobrazovacie diagnostické techniky. Počas posledných rokov sa výraznejšie zameriava na oblasť ortopédie, traumatológie a onkochirurgie. Je členom KVLSR, pôsobil ako člen prezídia SAVLMZ, AHAA, ESVOT, VES. V súčasnosti je cez ESAVS v príprave na ortopedickú špecializáciu (Ortopédia v európskom klinickom certifikačnom postgraduálnom programe). Spolupracoval na preklade FECAVA odporúčaní pre správne a zodpovedné použitie antimikrobiálnej liečby.
Absolvoval množstvo odborných seminárov zameraných na traumatológiu, Emergency, Ortopédiu a Laparoskopiu. Do bežnej praxe na klinike zaviedol zavádzanie endotracheálnych stentov, preventívne gastropexie a širokú škálu laparoskopických diagnostických a operačných techník.