Každému zvieratku na našej klinike vedieme podrobný záznam v elektronickej forme- kartu pacienta. Lekársky záznam je vedený tak, aby ktorýkoľvek lekár z týmu bol schopný kontinuálne pokračovať v starostlivosti a liečbe daného pacienta.
Používame sterilné, nepoužité injekčné ihly a striekačky a jednorazové utierky. Pred každým pacientom stôl a pomôcky na vyšetrenie riadne dezinfikujeme.

Na klinike je samostatná miestnosť určená na röntgenovanie a sonografiu. So zobrazovacím vybavením narábame tak, aby riziko pre zdravie ľudí a zvierat bolo čo najnižšie. Ak to nie je medicínsky kontraindikované, používame anestéziu alebo sedáciu kvôli komfortu, bezpečnosti a zníženiu stresu pacienta.
Každé liečivo vydané alebo predpísané musí byť schválené pre použitie v SR alebo EU, použitie sa zapisuje do lekárskeho záznamu. S anestetikami narába iba veterinárny lekár. Pred aplikáciou akejkoľvek premedikácie, sedácie alebo anestézie, zhodnotí stav pacienta. Endotracheálne tubusy nechávame zavedené počas preberania s anestézie, kým sa neobjavia obranné reflexy. Pacientov sledujeme v pravidelných intervaloch, kým sa celkom neprebudia. Pohotovostné lieky a zariadenie sú zreteľne označené a dostupné. Členovia tímu sú vyškolení a pripravení pre poskytovanie sedácie, preanestetickej a anstetickej medikácie, hodnotenie respirácie a kardiovaskulárnych funkcií a hĺbky anestézie a liečbu komplikácií spojených s anestéziou.
Na klinike využívame hodnotenie fyzického stavu pre preanestetickú klasifikáciu podľa American Society of Anesthesiologists (ASA). Počas celkovej anestézie majú pacienti zavedenú
intravenóznu kanylu. Počas celkovej anestézie pacientovi podávame intravenózne tekutiny – infúzie. Pred celkovou anestéziou a počas nej je pacient zaintubovaný. Jeden člen tímu sa venuje
sledovaniu stavu každého anestezovaného pacienta, pravidelne vyhodnocuje a zaznamenáva životné
funkcie anestezovaného pacienta. Zaznamenáva sa aspoň jeden parameter, ako je počet pulzov,
respirácia alebo krvný tlak. Túto kritickú úlohu uprednostňujeme pred všetkým ostatným. Pre každého pacienta v anestézií sa vedie oddelený záznam anestézie.
Členovia tímu sú vyškolení v správnom nasadení a vedení infúznej terapie. Pre každého pacienta používame novú fľašu s roztokom, bez ohľadu na spôsob podania. Pre každého pacienta používame nový infúzny set.
Všetky stomatologické úkony sa robia na anestezovanom pacientovi. Poskytované stomatologické úkony zahŕňajú: ultrazvukové odstránenie zubného kameňa, extrakcie, rádiografiu, periodontálne ošetrenie. Stomatologické úkony sú spojene s posudzovaním stupňa bolesti a primeranej liečby ako je lokálna, regionálna alebo systemická analgézia.
Hodnotenie stupňa bolesti je neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia každého pacienta bez ohľadu na prezentovaný problém. Vykonávame primeraný manažment bolesti. Manažment bolesti sprevádza všetky chirurgické úkony.
Chirurgická miestnosť je oddelená a uzavretá, určená len na tento účel, vstup je povolený len kvôli aktivitám spojeným s aseptickými chirurgickými procesmi. Tesne pred operáciou urobí určený člen tímu predoperačné vyšetrenie. Členovia tímu pohybujúci sa v sterilnom prostredí počas hlavného zákroku majú oblečené jednorazové čiapky a masky. Na všetky operácie sa používajú sterilné jednorazové rukavice.
Pred každým použitím sú chirurgické nástroje riadne umyté, zabalené a vysterilizované. Vybavenie, ktoré sa používa na chirurgickej sále zahŕňa kyslík, prístroj na inhalačnú anestéziu s isofluranovým evaporizérom, HF bipolárny koagulátor. O priebehu chirurgickej intervencie používame písomný protokol.

Kolektív Veterinárnej kliniky Tatryvet