Spinocelulárny Karcinóm prsta
SC
Náš prípad
Na našu kliniku nám bol referovaný pacient, ktorý kríval na ľavú hrudníkovú končatinu. Klinickým vyšetrením pacienta v pokoji, pohybe, v ľahu aj v stoji sme zhodnotili III. – IV. stupeň krívania. Adspekčne a palpačne sme zistili, že mediálna oblasť ľavého karpu bola ako objemovo, tak tvarovo zmenená, sledovali sme solitárnu proliferáciu neznámeho pôvodu (Obr.č.1). Obe preskapulárne lymfatické uzliny boli bez patologického nálezu, no mandibulárne sa manifestovali asymetriou a zmenou objemu. Popliteálne uzliny boli dvojnásobne zväčšené oproti fyziologickej veľkosti adekvátnej veľkosti psa.
Diferenciálne diagnosticky sme uvažovali o spinocelulárnom karcinóme alebo o osteosarkóme I. prsta. Preto sme následne pristúpili k rozšírenej diagnostike použitím RTG zobrazenia (Obr.č.2), kde bola evidentná proliferácia mäkkého tkaniva a lýza kostnej štruktúry I. prsta. Metastázy v pľúcach neboli prítomné.
Obr.č. 1, Suspektný solitárny nádor v mediálnej oblasti ľavého karpu

Zdroj: klinika Tatryvet
Obr.č. 2, RTG I. prsta ľavej hrudníkovej končatiny, dorzo-ventrálna projekcia

Zdroj: klinika Tatryvet
Pacientovi bol aplikovaný Theranecron 3x po sebe, a to v 4-dňových intervaloch s ideou lepšieho ohraničenia lézie v prípade potvrdenia susp. Dg. Majiteľ bol oboznámený s nepriaznivou prognózou psa a súhlasil s amputáciou prsta, ktorá v prípade popisovaného nádoru výrazne zlepšuje prognózu.
Amputácia prsta
Po majiteľovom súhlase sme teda pristúpili k chirurgickej intervencii (amputácia I. prsta ĽHK). Odpreparovali sme útvar veľkosti väčšieho orecha, ktorý mal na reze nepravidelnú štruktúru červenej farby (Obr.č.3).
Obr.č. 3, Odpreparovaný nádor

Zdroj: klinika Tatryvet
Operácia bola úspešná (Obr.č.4).
Obr.č. 4, Sútura po odpreparovaní nádoru

Zdroj: klinika Tatryvet
Charakteristika
Jedná sa o malígny nádor vychádzajúci z povrchových vrstiev kože (epidermis). Mikroskopicky sledujeme hyperpláziu atypických keratinocytov inkorporovaných do fyziologickej epidermálnej línie. Rast popisovanej neoplázie je v iniciálnom štádiu pomerne pomalý, no prezentuje sa lokálnym agresívnym rastom, deštrukciou, resp. invazivitou do okolitých tkanív. Úroveň schopnosti metastázovania (tvorby sekundárnych nádorov) sa pohybuje medzi 5-25% prípadov, a to predovšetkým do regionálnych lymfatických uzlín, ojedinele do pľúcneho parenchýmu. Veková závisosť výskytu sa pohybuje medzi 6.-10. rokom života psa, teda sa s ním skôr stretneme u starších psov. Pohlavná predispozícia nebola popísaná.
Generálne rozlišujeme:
– kožný spinocelulárny karcinóm,
– digitálny,
– orálny,
– multicentrický.
Plemenná predispozícia:
a) kožný karcinóm – baset, stredný pudel, badhound, kólia, biely anglický bullteriér, dalmatín (svetlé plemená)
b) digitálny karcinóm – veľký bradáč, gordonseter, briard (plemená s čiernou srsťou)
Lokalizačná predispozícia: a) kožný karcinóm – hlava, distálne časti končatín, perineum, ventrálna časť brucha
Etiologické a predispozičné faktory
Je popísaných viacero atribútov asociovaných s výskytom daného nádoru. Primárnym faktorom je krátka srsť rizikových plemien a prolongované vystavovanie účinkom slnečného žiarenia, ktoré priamo spôsobuje mutáciu v génoch epidermálnych buniek. Ďalším popisovaným parametrom podnecujúcim predovšetkým následnú lokálnu invazivitu nádorom zmenených buniek je strata adhezívnej molekuly E-kadherín. Pokles imunity prispieva k neschopnosti imunitne sprostredkovaných buniek brániť hyperplázii a rozvoju zmenených nefyziologických foriem keratinocytov. Niektoré štúdie vykazujú asociáciu manifestácie popisovaného typu kožného karcinómu s papilomavírusom.

Klinické príznaky
Karcinóm je možné klinicky popísať ako tuhý, vyvýšený, často zvredovatelý uzlík alebo plak, niekedy môže byť výrazne efoliatický a pripomínať bradavicu.
Pokiaľ hovoríme o digitálnej forme nádoru, lokálna agresivita je spojená často až s deštrukciou kostného tkaniva prsta. Diferenciálne diagnosticky je ho potrebné odlíšiť od väčšinou viac pigmentovaného melanómu, osteosarkómu a hemangiopericytómu. V počiatočnom štádiu môže pipomínať vzhľad infikovaného prsta, no po neúspešnej ATB terapii je potrebné pristúpiť k rozšírenej diagnostike.
Diagnostika
Diagnostika je založená na anamnéze, klinických príznakoch (sledovanie zmien lézii od počiatočných), RTG (digitálna forma), tenkoihlová aspirácia (cytologické vyšetrenie) a biopsia na histopatologické vyšetrenie uzlíka.
Obrázok 1, Cytologický aspirát suspektného nádoru z kože chvosta psa, farbenie Diff-Quick

Zdroj: https://petcancervet.co.uk/images/sccimplodge.jpg
Terapia
Terapeutický prístup ku kožnej forme nádoru je založený na chirurgickej intervencii a v závislosti od prítomnosti alebo absencie metastáz od prípadnej možnosti použitia chemoterapie, príp. rádioterapie. U digitálneho skvamózneho karcinómu sa odporúča amputácia celého postihnutého prsta aj v prípade, že proces ešte nedeštruoval kosť.
Prognóza
Prognóza je opatrná, vychádza z toho, v akom štádiu onkogenézy sa pacient nachádza (difúzna invazivita nádoru, metastázy).
Záver
Spinocelulárny karcinóm prsta. Všeobecne sa jedná o miestne agresívnu malígnu neopláziu, v pokročilých štádiách môže dochádzať k tvorbe metastáz do regionálnych lymfatických uzlín. Odporučujeme pravidelné kontroly celkového zdravotného stavu pacienta.

Autor kazuistiky:

MVDr. Gabriela Hriňáková
Referenčná klinika TatryVet
Uherova 4919/4, 058 01 Poprad
052 – 38 111 84, tatryvet@tatryvet.sk

MVDr. Gabriela Hriňáková