Zvieratá, ktoré nie sú predmetom premiestnenia (zostávajú na území Slovenskej republiky)

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psy, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.
Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom – mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Zvieratá, ktoré sú predmetom premiestnenia
(premiestnenie zvierat, znamená premiestnenie medzi členskými štátmi alebo krajinami, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie)

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom – transpondérom). Po tomto dátume bude akceptované len označenie elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011!
Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom sa narodili. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
Poverení veterinárni lekári sú zapísaní do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov(aktualizované 29.12.2011) format PDF (veľkosť 616kB) na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku alebo fretku, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, ktoré je vykonané pred 3. júlom 2011 alebo ak je zviera označené transpondérom – mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov (transpondérom – mikročipom, tetovanie nie je čitateľné, resp. bolo vykonané po 3.7.2011), musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom – mikročipom).
Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom – mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru – mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784.
Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu o vydaných pasoch a zadáva údaje o zvieratách, ktorým bol vydaný pas a o ich vlastníkovi do CRSZ.
Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:
identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky (oddiel IV a VIII pasu),
ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti
Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie),
titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke
krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V
pasu),
Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.
Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch b) a d) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia!

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat od 01.01.2012

Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012aktualizované dňa 27.12.2011
Premiestňovanie je možné zo všetkých krajín a bude sa pri tom vyžadovať…
Podmienky dovozu psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek od 1. januára 2012aktualizované dňa 27.12.2011 v súlade so smernicou 92/65/EHS a certifikátom uvedeným v prílohe I rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ. Členské štáty povoľujú dovoz zásielok psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek alebo fretiek do Únie za podmienky, že tretie krajiny alebo územia, z ktorých pochádzajú,…
Zoznam krajín a ich webové stránky informujúce o premiestňovaní spoločenských zvierat aktualizované dňa 27.12.2011, formát PDF veľkosť 290kB
Zoznam krajín a ich webové stránky informujúce o premiestňovaní spoločenských zvierat
Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie od 01.01.2012 aktualizované dňa 27.12.2011, formát PDF veľkosť 340kB
Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie od 01.01.2012
Povinnosti vlastníka spoločenského zvieraťa pred vycestovaním zo Slovenskej republiky pridané dňa 14.11.2007
Vlastník spoločenského zvieraťa, ktoré je uvedené v prílohe č. I. časti A a B (pes, mačka a fretka) je povinný pred vycestovaním so svojim spoločenským zvieraťom splniť veterinárne požiadavky na premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi (platí aj pre spätný dovoz z tretích krajín iných ako členských štátov EU).
Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z 3.krajín pridané dňa 01.03.2005
Kompetentnou autoritou zodpovednou za kontroly podľa článku 12 písmeno a) nariadenia je Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, a za kontroly podľa článku 12 písmeno b) nariadenia je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat platné do 01.01.2012

Zoznam tretích krajín a teritórií členských štátov, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 aktualizované dňa 07.01.2011, formát PDF veľkosť 225kBplatné do 01.01.2012
Zoznam tretích krajín a teritórií členských štátov, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, z ktorých sa nevyžaduje serologické vyšetrenie na titer neutralizačných protilátok proti besnote pri vstupe na územie Slovenskej republiky, s výnimkou, ak Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo alebo Malta nie sú cieľovými alebo ďalšími tranzitnými členskými štátmi
Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek vo vnútri Európskej únie pridané dňa 11.12.2008 platné do 01.01.2012
Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v neobchodnom aj v obchodnom styku vo vnútri Európskej únie.
Dovoz psov, mačiek a fretiek z tretích krajín, ktoré sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, na územie SR pridané dňa 14.11.2007 platné do 01.01.2012
Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá je na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES musia byť sprevádzané certifikátom1 vydaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom, ktorého poverenie potvrdí úradný veterinárny lekár v certifikáte. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/824/ES, alebo č. 2004/839/ES a musí najmä garantovať
Dovoz psov, mačiek a fretiek z tretích krajín, ktoré nie sú na zozname v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, na územie SR (zvieratá nesmú byť ďalej premiestňované na územie Malty, Írska, Švédska alebo Veľkej Británie) pridané dňa 14.11.2007 platné do 01.01.2012
Dovážané psy, mačky alebo fretky z tretej krajiny, ktorá nie je na zozname, v časti B alebo C prílohy č. 2 k nariadeniu č. 998/2003/ES, musia byť sprevádzané certifikátom vydaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom, ktorého poverenie potvrdí úradný veterinárny lekár v certifikáte. Certifikát musí byť v súlade so vzorom certifikátu ustanoveným v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2004/824/ES, alebo č. 2004/839/ES a musí najmä garantovať
Požiadavky na spätný dovoz psov, mačiek a fretiek do Slovenskej republiky pridané dňa 10.09.2004platné do 01.01.2012
Požiadavky na spätný dovoz psov, mačiek a fretiek do Slovenskej republiky sa zhodujú s požiadavkami na ich dovoz s tou výnimkou, že pas spoločenských zvierat nahrádza certifikát.
Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie aktualizované dňa 31.05.2011, formát PDF veľkosť 538kBplatné do 01.01.2012
Dodatočné požiadavky niektorých členských štátov pri vstupe spoločenských zvierat na ich územie

MVDr. Pavol Jurčo, zdroj www.kvlsr.sk